Asi jsme opravdu někomu šlápli na kuří oko:

V noci z 25. na 26. 8. se postupně 7 hackerů, přicházejících z počítačů s francouzskou IP adresou, pokusilo proniknout na tento web a cenzurovat pravdu.

Nevýhodná smlouva

NEVÝHODNÁ SMLOUVA PŘIPRAVUJE PRAŽANY O MILIARDU.

BRAŇME SE!

Tato iniciativa chce poukázat na nevídané finanční ztráty, o které Pražané přichází v důsledku krajně nevýhodné smlouvy Prahy s francouzskou  společností JCDecaux. Ta má exkluzivní práva na provozování reklamních ploch v centru města na závratných 25 let. V průběhu trvání této smlouvy Praha přijde o těžko uvěřitelnou 1 miliardu korun, která nenávratně odteče do zahraničí. Navíc, v důsledku nově přijatých Pražských stavebních předpisů tato společnost získává prakticky monopol na provozování venkovní reklamy v celé Praze a Pražané tak přijdou o další stamiliony. Pokud jste ještě nerezignovali na podobné praktiky a vadí Vám nehorázné odčerpávání peněz z městského rozpočtu, vyjádřete prosím radním na pražském magistrátu svůj názor. Radní Vám mají být k dispozici a mají hájit zájmy občanů. I Váš názor může situaci změnit k lepšímu.

Podstata smlouvy

V roce 1994 hl. m. Praha uzavřelo smlouvu se společností JCDecaux International (nyní JCDecaux městský mobiliář s.r.o.) o výstavbě, provozování a reklamním využití městského mobiliáře. Tedy koncept, který funguje všude na světě a jen obří francouzská společnost JCDecaux, největší společnost zabývající se venkovní reklamou na světě, podobných smluv po světě provozuje na 60. Měla tedy, na rozdíl od tehdejšího porevolučního vedení města Prahy, s podobnými projekty bohaté zkušenosti. Jedná se o úmluvu, že JCDecaux vybuduje na svoje náklady tzv. městský mobiliář – zastávky MHD, odpadkové koše, toalety, stojany na kola, informační tabule apod., o který se následně na své náklady stará. Město poskytne své pozemky, uhradí výstavbu přípojek, platí el. energii, vodné a stočné. Především však město JCDecaux povolí provozovat v širokém centru města exkluzívně venkovní reklamu o rozměru 1-9 m2. Za toto právo bude JCDecaux platit městu paušální roční poplatek. To vše na dlouhých 25 let, do roku 2019.

V čem je háček?

Smlouva tedy vypadá jako oboustranně výhodná. Město ušetří za investice do nových zastávek, bude to tady vypadat jako v Paříži, na každém rohu bude automatická toaleta a ještě městu poplyne po dobu 25 let jistý příjem. Realita byla bohužel jiná. Od podpisu smlouvy v roce 1994 do roku 2008 neplatila společnost žádné nájemné, pouze stavěla zastávky MHD dle harmonogramu, který ještě navíc nedodržovala. Městu účtovala platby za zhotovení přípojek ke svým reklamním zařízením, což činilo i 20 mil. Kč za rok. Jinými slovy, místo aby město Praha peníze z reklamy dostávalo, tak naopak muselo v souvislosti s reklamou platit. Což je v zahraničí opravdu nebývalá věc. Dohodnutý paušální poplatek ve výši cca 8 mil. Kč se ukazuje jako směšně malý. Na nevýhodnost dohodnutého vztahu města s firmou upozornila v minulosti auditorská firma BDO CS, s. r. o., další negativní posudek putoval od auditorů společnosti Deloitte i od advokátní kanceláře Squire, Sanders a Dempsey.

Úžasný byznys

Při pohledu do povinně zveřejňovaných účetních závěrek spol. JCDecaux za posledních deset let zjistíme, že společnost dosahuje tržeb kolem 200 mil. Kč ročně. Praze platí fixní poplatek cca 9 mil. Kč ročně a po odečtení všech souvisejících nákladů generuje cca 100 mil. Kč cash ročně. Za 25 let to dělá až 2,5 miliardy Kč. Vybudování mobiliáře ji dosud přišlo na cca 400 mil. Kč. A to ještě tvrdí, že ji zbudování jednoho WC stojí cca 3 mil. Kč. I tak jí ale na návratnost stačily pouhé čtyři roky provozu. Ve skutečnosti to bylo ještě méně, protože společnost měla počáteční vložený základní kapitál jen 120 mil. Kč. I to stačilo na postupné vybudování mobiliáře. JCDecaux tak z kontraktu zůstanou cca 2 miliardy Kč. Společnost je ve výborné finanční kondici, nemá žádné dluhy, naopak posílá mateřské JCDecaux SA ve Francii pravidelně tučnou dividendu spolu s poplatky za používání značky, designu zastávek a poradenství. V centrále u Paříže musejí mít z pražské pobočky radost.

Srovnání se světem je tristní

Radost centrály JCDecaux musí být o to větší, že má srovnání s ostatními metropolemi. Městské mobiliáře provozuje ve více než 60 zemích světa. Výroční zpráva společnosti uvádí, že v roce 2013 platila JCDecaux městům ze svých příjmů z reklamy průměrné nájemné 22,8 %. V Praze to je ale jen cca 4,5 %! V Chicagu si město prosadilo dokonce 60 %. Smutné srovnání.

Ale ani to JCDecaux nestačí. V Praze provozuje starý, roky odepsaný mobiliář. Neinvestuje do nových konstrukcí. Nestaví nákladné toalety. Řada okrajových čtvrtí stále nemá moderní zastávky MHD od JCDecaux, protože nejsou v pro reklamu komerčně zajímavých lokalitách. Smlouva s městem je k tomu nenutí. Ve světě mají občané k dispozici systémy na půjčování kol, wi-fi kiosky, interaktivní infotabule. Řada z nich je od JCDecaux, protože musí plnit tvrdé smluvní podmínky a poskytovat občanům opravdu kvalitní vybavenost. I tak jsou tyto kontrakty pro JCDecaux ziskové.

Graf-1-Rocni-najemne-JCD-svet
V roce 2013 platila JCDecaux městům ze svých příjmů z reklamy průměrné nájemné 22,8 %. V Praze to je ale jen cca 4,5 %!

JANOUŠKOVA STOPA VEDE K SLABÉMU A DVOŘÁKOVI

Město si bylo čím dále více vědomo nevýhodnosti smlouvy a kolem roku 2007 začalo tlačit na její vypovězení. Právě v tento okamžik se vynořil známý pražský lobbista Roman Janoušek a zařídil pro svého kamaráda Pavla Slabého, ředitele JCDecaux, prodloužení nevýhodné smlouvy s městem až do roku 2021. Co je na této transakci zajímavého, že výhodnost pro města měla posvětit „nezávislá studie“ společnosti Tacoma, která měla dokazovat zdánlivou výhodnost pro město. Součástí tohoto posudku číslo 31-11/2008 je i návrh dodatku s městem.

Zajímavé je, že hlavním partnerem společnosti Tacoma je Marek Rosenbaum, letitý přítel finančního ředitele společnosti JCDecaux Bohumila Chomáta a jeho kolega z klubu finančních ředitelů. Z tohoto spojení je zcela zřejmé, pro jak byla studie nezávislá. „Výhodnost“ pro město se ve studii provedla tak, že se uměle nadhodnotila cena zastávek, které JCDecaux městu dodává. Skutečnost je ale taková, že Praha dostává ten nejjednodušší a zároveň nejlevnější typ zastávek. Navíc nyní nový Institut Plánování a Rozvoje (IPR), tedy nejvyšší instituce pro posuzování urbanismu v Praze, zjistila, že některé prvky mobiliáře JCDecaux jsou do pražského prostředí naprosto nevhodné. Toto konstatoval i IPR v Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy.

Manuál
Manuál
Manuál
IPR: některé prvky mobiliáře JCDecaux jsou do pražského prostředí naprosto nevhodné

Zároveň s tím byla prodloužena další smlouva, a to mezi Dopravním podnikem města Prahy a firmou Rencar. Rencar je dceřiná společnost JCDecaux a její jednatel Pavel Slabý zde rovněž vykonává funkci předsedy představenstva. Firma smluvně využívá majetek Dopravního podniku hlavního města Prahy pro reklamní účely. Výše zmíněná smlouva byla bez řádného informování veřejnosti prodloužena o závratných 15 let. Ovšem pozor, o 15 let od roku 2016, tedy až do roku 2031. Toto prodloužení smlouvy bylo opíráno o nutnost „návratu investic“. Při prodlužování se použil stejný model jako u smlouvy Město – JCDecaux. Tedy předložil se pouze model ekonomické výhodnosti. Pánové Janoušek, Slabý a Dvořák (bývalý ředitel Dopravního podniku) vymysleli další nápad, jak zaútočit na rozpočet Dopravního podniku. V červnu 2008 si Dopravní podnik od Rencaru koupil reklamní nosiče v nově zbudovaných stanicích metra. Aby smlouva byla platná, měl být vzhledem k propojenosti obou firem součástí transakce znalecký posudek na cenu. Posudek nebyl, kupní smlouva byla tedy od začátku neplatná. Následovala další nestandardní operace. Dopravní podnik uzavřel s Rencarem smlouvu na vybudování a provozování čekáren MHD a to na pozemcích, ke kterým nemá Dopravní podnik žádná práva. Zároveň do hry vstoupila podivná společnost Bitmedia, které Rencar na základě smlouvy z roku 2008 platí 70% ze svých zisků. Tuto smlouvu s Bitmedií podepsal osobně Pavel Slabý. Po Praze se šíří zvěsti, že smlouvu měl de facto podepisovat i z druhé strany, protože jemu a Martinu Dvořákovi přes nastrčenou strukturu firem Bitmedia reálně patří. Bitmedia je firma, které Dopravní podnik platí mimo jiné za patenty k obrazovkám ve stanicích metra. Podobně by se dalo nahlíženo i na firmu Erflex, spravující reklamu na sloupech trakčního vedení DPP, kterou zřejmě přes firmu TWP holding a.s. Slabý a Dvořák rovněž ovládají.

ZMĚNY POUZE KOSMETICKÉ

Magistrát tedy pod tlakem veřejného mínění v roce 2008 uzavřel se společností JCDecaux dodatek, který měl pro Prahu nevýhodnou smlouvu z roku 1994 narovnat. Ve skutečnosti došlo pouze ke kosmetickým úpravám, např. roční paušální platba byla zvýšena symbolicky na současných cca 9 mil. Kč a celkové plnění za monopolní postavení společnosti JCDecaux bylo poměrně umně zamaskováno různými obtížně ocenitelnými protislužbami ze strany JCDecaux. Společnost nově začala platit za el. energii ale finanční toky se staly ještě více netransparentními. V zahraničí obvyklý model, kdy reklamní společnost hradí za využívání majetku města procentuální sazbu z dosažených příjmů, nebyl znovu nastaven. Proto platí JCDecaux Praze takto směšnou fixní částku, místo v zahraničí obvyklého podílu na výnosech. Obří zisky společnosti JCDecaux odcházející do zahraničí zůstávají. Dále se dodatkem společnost zavázala vybudovat 300 dodatečných zastávek a 50 kontejnerů na tříděný odpad, ze kterých do dnešního dne dodala jen zlomek. Žádné sankce za to ale nepřišly. A ještě jedna věc – opravdu si myslíte, že bylo možné v roce 2008 uzavřít takovýto pro město nevýhodný dodatek bez požehnání Romana Janouška?

MILIARDA MOHLA ZŮSTAT MĚSTU

Obecně se může město při řešení svého mobiliáře vydat dvěma cestami:

A. Vyhlásí výběrové řízení na generálního dodavatele a provozovatele mobiliáře.

Tedy model, který zvolila i Praha v roce 1994. Podobné kontrakty ve světě, vzešlé z výběrových řízení, však bývají uzavírány za podstatně výhodnějších podmínek pro město. Pokud bychom vycházeli z celosvětového průměru, který platí JCDecaux městům ve světě, tedy 22,8% z tržeb, inkasovala by Praha cca 45,6 mil. Kč ročně. Tedy o 36,6 mil. Kč více než nyní. Za dobu kontraktu to činí 915 mil. Kč. Tato suma mohla být navíc v městském rozpočtu a přinášet prospěch Pražanům. Navíc by kontrakt obsahoval podmínky a sankce za jejich neplnění, které by dodavatele přinutily stavět, inovovat a rozvíjet mobiliář pro moderní město.

Tabulka 1 Rocni najemne Praha svet
Za dobu kontraktu mohli Pražané dostat o 915 mil. Kč více.

 B. Nevybere generálního dodavatele, ale bude nabízet každou lokalitu zvlášť a vybere si nejlepší nabídku.

Tedy podobně jako to dělá s ostatními plochami pro reklamu. Samozřejmě zadávací podmínky musí přesně definovat možnou výstavbu a unifikovat celkový vzhled mobiliáře. Pokud bychom vycházeli z částek, které jsou dnes ochotny platit jako nájemné městu společnosti provozující venkovní reklamu mimo centrum města, dostaneme se na částku kolem 3.000,- Kč za m2 instalované reklamy. S přihlédnutím k cenám, které platí klienti v centru a mimo centrum Prahy, můžeme očekávat, že cena v tendrech by se pohybovala minimálně kolem 4200,- Kč za m2 instalované reklamy. Roční výnos Prahy z provozování mobiliáře by nebyl 9 mil. Kč, ale 45 mil. Kč. To je rozdíl 37 mil. Kč ročně a 916 mil. Kč za dobu trvání kontraktu.

Tabulka 2 Rocni najemne PrahaTrh svet
Roční výnos Prahy z provozování mobiliáře by nebyl 9 mil. Kč, ale 45 mil. Kč. To je rozdíl 37 mil. Kč ročně.

Ať se tedy vydáme kteroukoliv z těchto dvou cest, výsledek je vždy stejný: téměř 1 miliarda Kč navíc do městského rozpočtu.

 

Společnost JCDecaux má dle smlouvy povinnost udržovat prvky mobiliáře v čistém a bezpečném stavu. Je povinna odstraňovat nepovolenou reklamu a stopy vandalismu do 2 pracovních dnů. Je to přísné, ale za sto milionů ročně by se to mělo zvládnout. O reálném stavu se přesvědčte sami na ulicích. Zde můžete vidět příklady žalostného stavu, ve kterém se zejména zastávky nacházejí.

Společnost JCDecaux má dle smlouvy povinnost odstraňovat nepovolenou reklamu a stopy vandalismu do 2 pracovních dnů.

PŘÍSTUP JCDECAUX UŽ VYVOLÁVÁ KONTROVERZE I V ZAHRANIČÍ

Společnost JCDecaux je známá svým tlakem na uzavření a zejména následné prodloužení kontraktu s městem. Nevýhodnost uzavřených smluv si uvědomuje ve světě více měst a snaží se kontrakty ukončit nebo zlepšit jejich podmínky. Francouzské Rennes po skončení smlouvy s JCDecaux vybralo ve výběrovém řízení jiného provozovatele městského mobiliáře. Následovala právní bitva se společností, která odmítla uznat výsledky tendru a požadovala pokračování své smlouvy. Rennes spor vyhrálo a ukázalo tak cestu ostatním městům, nespokojeným s podmínkami jejich kontraktů s JCDecaux. Smlouvy následně ukončila města Nantes, Draguignan, Antibes a Béthune. Z hlediska obratu pro skupinu Decaux s celosvětovým obratem 75 mld. Kč jistě ne zásadní ztráty, ale z pohledu francouzského patriotismu nepříjemné prohry. Následně se muselo JCDecaux potýkat s rizikem ztráty trhu nejcennějšího – samotné Paříže. V Paříži je JCDecaux absolutním vládcem již přes 40 let. Díky dobře vymyšlenému systému dodatků a výjimek není lehké toto panování ukončit. Pokusilo se o to vedení pařížské radnice v roce 1995, ale po sérii jednání následovalo tiché prodloužení platnosti až do roku 2015. Moc JCDecaux je ve Francii velká. Nicméně i JCDecaux, které s konceptem uličního mobiliáře poskytnutého městu v 60. letech minulého století začalo, si bude muset uvědomit, že doba pokročila a městům už pouhý přínos z instalace zastávek nestačí. Městský prostor je příliš cenný na to, aby jej bylo možné poskytnout na dlouhá desetiletí monopolnímu subjektu bez odpovídající náhrady. Města chtějí více, chtějí moderní mobiliář a chtějí příjmy do městského rozpočtu. Je čas, aby se i Praha posunula do pozice sebevědomého moderního města a vyvázala se z vazalské pozice ve vztahu k mocné francouzské firmě.

ÚČETNICTVÍ 2013 SKRÝVÁ PODIVNÝ OBŘÍ NÁKLAD

Při analýze účetních výkazů poskytovaných JCDecaux sbírce listin narazíte na zajímavou skutečnost. Náklady v položce „služby“ činí dlouhodobě cca 60 mil. Kč. V roce 2013 však náhle vyskočí na 133 mil. Kč. Tedy meziroční zvýšení na dvojnásobek o 73 mil. Kč. Toto prudké zvýšení nákladů se nijak nepromítlo do služeb, které JCDecaux poskytuje hlavnímu městu. Nicméně se podezřele shoduje s dobou přijímání klíčového nařízení Rady HMP, které vydalo tzv. Pražské Stavební Předpisy (PSP) a které jsou pro JCDecaux více než výhodné. Kombinací zákazu veškerých ploch nad 6m2, které přináší PSP, a stávající exkluzivity JCDecaux ve formátu 1-9m2 znamená prakticky monopol pro venkovní reklamu pro JCDecaux v Praze. Tedy monopol, který má hodnotu mnohem více, než 73 mil. Kč…

CO S TÍM MŮŽEME DĚLAT?

Především můžeme všichni vyjádřit, co si o existenci této smlouvy a v ní nastavených podmínkách myslíme. Je třeba nerezignovat a apelovat na námi zvolené zastupitele, aby se snažili podmínky pro město vylepšit. Přestože je JCDecaux, nadnárodní gigant, těžkým protivníkem, město může ukázat odvahu a sebevědomí se mu postavit. Napište, prosím, našim radním na adresy níže, že nesouhlasíte s existencí smlouvy ve stávajícím znění a požadujete její zrušení. Město by následně vyhlásilo transparentní výběrové řízení, ze kterého by vyšel vítězně ten subjekt, který by městu nabídl nejlepší podmínky.

Praha již obdržela v minulosti konkurenční nabídky na provozování městského mobiliáře. Nabízené podmínky vč. plateb městu byly několikanásobné oproti JCDecaux. Město na nabídky nereagovalo. Veřejnost o nabídkách ani nevěděla a logicky neproběhla žádná věřejná diskuze. Rada a zastupitelstvo zjevně žije v domnění, že podobné kontrakty veřejnost nezajímají. Ukažte vedení města opak, žádejte vysvětlení a ujištění, že dojde k nápravě. Stamiliony, které i Vaše iniciativa může městu přinést, za to stojí.

Jsme Svaz Provozovatelů Venkovní Reklamy. Sdružujeme vlastníky cca 70% ploch venkovní reklamy v ČR. Věříme, že venkovní reklama není zlo. Jen je třeba s ní umět pracovat, umně ji regulovat a využívat pro potřeby měst a obcí. Pak přináší prospěch všem zúčastněným. V zahraničí už to umějí.

Smlouva, kterou se snažíme touto iniciativou kritizovat, je příkladem, jak se dá venkovní reklama zneužít. Nevýhodná smlouva, která přináší pohádkové zisky zahraniční velké firmě, ale která přináší málo běžným Pražanům, musí iritovat všechny. Způsobuje obecný odpor proti venkovní reklamě, protože podobný přístup z pozice síly, jaký praktikuje JCDecaux, vyvolává jen negativní reakce. A následně na to doplácí i ostatní subjekty z této oblasti podnikání. Proto je třeba ji společnými silami zrušit. Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaše názory v facebookové diskuzi. Děkujeme.

SDÍLEJ NA FACEBOOKU